نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  واحد سازمانی
نام کارمند : نام خانوادگی:
سمت سازمانی : شماره تماس :