واحد سازمانی
علیرضا داستان
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:داستان
سمت سازمانی :مدیر کل املاک شماره تماس :