واحد سازمانی
قاسم  رحیمی فرد
نام کارمند :قاسم نام خانوادگی:رحیمی فرد
سمت سازمانی :کارشناس نقشه برداری شماره تماس :