واحد سازمانی
عابد صمدی
نام کارمند :عابد نام خانوادگی:صمدی
سمت سازمانی :کارشناس اسناد ومدارک ثبتی شماره تماس :