واحد سازمانی
حسین  محمد علیزاده سلطانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:محمد علیزاده سلطانی
سمت سازمانی :سرپرست اداره بانک املاک و امور ثبتی شماره تماس :