واحد سازمانی
علی  مرکب سازی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:مرکب سازی
سمت سازمانی :سرپرست اداره تملک، واگذاری و حفاظت اراضی شماره تماس :