واحد سازمانی
سمیه  محصل افشار
نام کارمند :سمیه نام خانوادگی: محصل افشار
سمت سازمانی :کارشناس ممیزی املاک شماره تماس :
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:صنایع

گرایش:سیستم های اقتصادی و اجتماعی