نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1395     |     کد : 619

واحد تغییر نام قرارداد

مسئول مربوطه : خانم سمیه محصل افشار

                                                                                                          


 
وظایف واحد واگذاری

1. انجام امور مربوط به انعقاد یا تجدید قرارداد اجاره واحدهای تجاری شهرداری که سر قفلی آنها واگذار می شوند.

2.  پاسخگويي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري

3.  تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادهاي واحدهاي  تجاری با اشخاص حقيقي و حقوقي

4. تهيه و تنظيم متن متمم، اصلاحيه مربوط به قراردادها

5. ارسال پرونده های واحدهای تجاری به هیئت ارزیابی جهت قیمت گذاری بروز

6. ارسال پرونده های واحدهای تجاری به کمیته فنی جهت تصمیم گیری توسط اعضای کمیته

7. مطالعه، بررسی و کنترل پرونده های واحدهای تجاری جهت پاسخ به درخواست های آمده

8. محاسبه مبالغ حق الجاره سرقفلی و رضایت مالکانه بر اساس قیمت بروز هیئت ارزیابی

9. مکاتبه با دارایی،  شهرداری های مناطق و ادارات مرتبط در خصوص واحدهای تجاری

10.مکاتبه با دفترخانه در خصوص تنظیم سند سرقفلی واحدهای تجاری

11.  پیگیری در خصوص رفع ایرادات و حل مشکلات واحدهای تجاری


بهای خدمات کارشناس فنی و مهندسی شهرداری از محل برای درخواستها

مراحل تغییر نام واحد های قرارداد واگذاری واحدهای تجاری
 PDF چاپ چاپ