نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1399     |     کد : 806

مزایده

آگهی مزایده عمومی

شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره به شماره ی 41776/31 به تاریخ 1399/7/10 و شماره ی 40104/31 به تاریخ 1399/7/3 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.

لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه 1399/8/5 از ساعت 7/30 الی 13/30 به منظور دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن به واحد امور قرارداد های شهرداری تبریز  واقع در طبقه 5 ساختمان شهرداری تبریز ، مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 12/00 مورخه 1399/8/6 پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- ساختمان مرکزی شهرداری تبریز ارائه نمایند و پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30 مورخه 1399/8/6 گشایش خواهند شد .
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت(مترمربع) نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
1 1 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 189 سند شش دانگ 46/000/000 8/694/000/000
2 2 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ 46/000/000 9/108/000/000
3 3 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 46/000/000 8/280/000/000
4 4 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 46/000/000 8/280/000/000
5 5 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 46/000/000 8/280/000/000
6 6 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 46/000/000 8/280/000/000
7 7 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 47/000/000 8/460/000/000
8 8 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ 55/000/000 9/790/000/000
9 9 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ 54/000/000 10/152/000/000
10 10 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ 46/000/000 8/740/000/000
11 11 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 45/000/000 8/100/000/000
12 12 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 45/000/000 8/100/000/000
13 13 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 45/000/000 8/100/000/000
14 14 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 45/000/000 9/000/000/000
15 15 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 184.64 سند شش دانگ 50/000/000 9/232/000/000
16 16 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 218.51 سند شش دانگ 37/000/000 8/084/870/000
17 17 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 40/000/000 7/200/000/000
18 18 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ 40/000/000 7/120/000/000
19 19 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 40/000/000 7/200/000/000
20 20 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 41/000/000 7/380/000/000
21 21 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ 42/000/000 7/980/000/000
22 22 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ 54/000/000 10/152/000/000
23 23 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ 54/000/000 9/612/000/000
24 24 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 43/000/000 7/740/000/000
25 25 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 42/000/000 7/560/000/000
26 26 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 42/000/000 7/560/000/000
27 27 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 42/000/000 7/560/000/000
28 28 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ 42/000/000 7/476/000/000
29 29 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 176 سند شش دانگ 41/000/000 7/216/000/000
30 30 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 220.47 سند شش دانگ 38/000/000 8/377/860/000
31 31 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 262.47 سند شش دانگ 37/000/000 9/711/390/000
32 32 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 220 سند شش دانگ 45/000/000 9/900/000/000
33 33 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 46/000/000 9/200/000/000
34 34 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 46/000/000 9/200/000/000
35 36 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 46/000/000 9/200/000/000
36 37 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 47/000/000 9/400/000/000
37 40 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ 46/000/000 8/740/000/000
38 41 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 46/000/000 8/280/000/000
39 42 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 45/000/000 8/100/000/000
40 43 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 45/000/000 8/100/000/000
41 44 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 45/000/000 9/000/000/000
42 45 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 237.51 سند شش دانگ 38/000/000 9/025/380/000
43 47 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 40/000/000 7/200/000/000
44 48 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ 40/000/000 7/120/000/000
45 49 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 40/000/000 7/200/000/000
46 50 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 41/000/000 7/380/000/000
47 51 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ 42/000/000 7/980/000/000
48 52 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ 54/000/000 10/152/000/000
49 55 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 42/000/000 8/400/000/000
50 57 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 42/000/000 8/400/000/000
51 58 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ 42/000/000 8/316/000/000
52 59 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ 41/000/000 8/118/000/000
53 60 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 291.23 سند شش دانگ 37/000/000 10/775/510/000
54 61 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190.75 سند شش دانگ 46/000/000 8/774/500/000
55 62 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ 47/000/000 9/400/000/000
56 63 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 47/000/000 8/460/000/000
 
 
 
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت(مترمربع) نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
57 64 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ 47/000/000 8/460/000/000
58 7 خیابان آخونی، کوی شادگان عرصه مسکونی 152.15 سند شش دانگ 80/000/000 12/172/000/000
59 567 خیابان آخونی، کوی شادگان عرصه مسکونی 144 سند شش دانگ 80/000/000 11/520/000/000
60 38 چایکنار، انتهای خیابان قطران،18 متری شهید قربان زاده عرصه مسکونی 166.5 سند شش دانگ 70/000/000 11/655/000/000
61 284 جدید و 244 قبلی قراملک، کوی تلاش عرصه مسکونی 237 قرارداد واگذاری 30/000/000 7/110/000/000
62 - خیابان منصور شمالی،خیابان 24 متری شهید مصطفی خمینی، روبروی مسجد مصطفی خمینی عرصه تجاری 226.02 سند شش دانگ 150/000/000 39/903/000/000
63 - شهرک نور، روبروی قنادی شاخه نبات عرصه آموزشی 2494.96 سند شش دانگ 40/000/000 99/798/400/000
64 - شهرک نور، روبروی قنادی شاخه نبات عرصه آموزشی 1675.47 سند شش دانگ 45/000/000 75/396/150/000
65 2 شهرک اندیشه عرصه مسکونی 5668.44 سند شش دانگ 45/000/000 255/079/800/000
66 -  آخر خیابان لاله، نرسیده به ایستگاه مترو،فاز دوم شهرک نور عرصه تجاری 2925 سند شش دانگ 120/000/000 351/000/000/000
67 - اجاره­ی مغازه­ی واقع در خیابان خیّام، روبروی مسجد گازران، جنب لبنیاتی مغازه تجاری 5.40 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه 5/000/000 اجاره بهای سالانه 60/000/000
68 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر، خیابان معلم، کوی خوارزمی، پلاک 22، طبقه سوم شرقی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه 10/000/000 اجاره بهای سالانه 120/000/000
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه 500/000/000
69 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر، خیابان معلم، کوی خوارزمی، پلاک 22، طبقه چهارم شرقی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه 10/000/000 اجاره بهای سالانه 120/000/000
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه 300/000/000 
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت
(مترمربع)
نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
70 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر-خیابان معلم- کوی خوارزمی-  پلاک 22- طبقه چهارم غربی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال
 
اجاره بهای ماهانه 10/000/000 اجاره بهای سالانه 120/000/000
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه 300/000/000
71 - اجاره­ی آپارتمان واقع در آخر شریعتی- اوّل امامیه- جنب داروخانه شبانه روزی-بن بست سالاری-پلاک 8-طبقه­ ی 4 غربی آپارتمان مسکونی 100 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه 10/000/000 اجاره بهای سالانه 120/000/000 
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت
(مترمربع)
نوع واگذاری قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال اول(ریال) قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال دوم(ریال) قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال سوم(ریال) مجموع اجاره بها 3 ساله
72 مغازه شماره 1 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 29.68 اجاره به مدت 3سال 20/000/000 23/000/000 26/500/000 834/000/000
بالکن 14.49
73 مغازه شماره 2 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 32.16 اجاره به مدت 3سال 21/500/000 24/500/000 28/000/000 888/000/000
بالکن 16.42
74 مغازه شماره 3 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 36.16 اجاره به مدت 3سال 23/500/000 26/500/000 30/000/000 960/000/000
بالکن 17.74
 
 


PDF چاپ چاپ